Follow Us :

සම්මාන සහ ඇගයීම

නමලිපිනයවිස්තරයහස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයපළාත
කේ. එච්. චතුරංග ප්‍රියදර්ශන මහතාඑළිපන්ගමුව කන්ද, තෝලංගමුවකෘතිම හා ස්වාභාවික සායම් සහිත පෙතිකඩ චිත්‍රයසාම්ප්‍රදායික චිත්‍ර
(ඉපැරණි බිතු සිතුවම් ආශ්‍රිත)
සබරගමුව පළාත
සී.එම්. දිමුතු අසලංක සිල්වා මහතා19/5, තාපසාරාම පාර, මොරටුමුල්ල, මොරටුවරශ්මිය සහිත බුදු පිළිමයදැව මූර්තිබස්නාහිර පළාත

නමලිපිනයවිස්තරයහස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයපළාත
පී.කේ. ටෙක්ෂියා ධනුෂ්කි මිය226/1, පරගල පාර, දියදාව, සියඹලාගොඩවෝල් ආර්ට්මැටි ආශ්‍රිත කලා ශිල්පදකුණු පළාත
එම්. අයිරාංගනී ද සිල්වා මියලියනගේවත්ත, උනන්දුහේන, තෙලිජ්ජවිලගල්ලැහැ පැදුරකෙඳි පත්‍ර හා තෘණ ආශ්‍රිත කලා ශිල්පදකුණු පළාත
කේ.ඩබ්.ජී. සිසිර කුමාර මයා13, කලාසිරිගම, මැණික්හින්නබිත්ති සැරසිල්ලදුම්බර රටා කලා ශිල්පමධ්‍යම පළාත
එන්.ඒ.පී. කුමාර මයා07, නුවර පාර, රදාවඩුන්න කැවුම් පෙට්ටියවේවැල් හා උණබටබස්නාහිර පළාත
ඩී.බී. ප්‍රේමරත්න මයා246/බී, ග්‍රෝව්වත්ත, පරගහවෙල, උකුවෙල පිත්තල කැටයම් කල මංජුසාවලෝහ භාවිත කලා ශිල්පමධ්‍යම පළාත
එන්. ප්‍රසන්න ඉන්දුක ද සිල්වා මයා48, කන්ද මාවත, අම්බලංගොඩලෝකාධිපති රාක්ෂයාවෙස්මුහුණු හා රූකඩදකුණු පළාත
ජී.ජී. අසංක පියල් කාන්ත මයාපොලිස්කන්ද පාර, ඇල්පිටියරාවණා රජුකැටයම් මුහුණුදකුණු පළාත
ඩබ්.ඒ. රනුක ප්‍රසාද් විජේසිංහ මයා34, නුවර පාර, නිට්ටඹුවතම්මැට්ටමවාද්‍ය භාණ්ඩබස්නාහිර පළාත
ඊ.කේ.ඒ. මාලනී පුෂ්පා මියරුහුණු රන්සළු ආයතනය, වලස්ගමවිවිධ පෙත්ම්පිලි සාරියරෙදිපිළි හා රෙදිපිළි භාවිත කලා ශිල්පදකුණු පළාත
යූ.ජී. ප්‍රගීත් කංචන මයා66/7, ඇලපහළ පාර, ගොරකාපිටිය, පිළියන්දලලක්ෂ්මී දෙවඟන බිත්ති සැරසිල්ලබතික් බස්නාහිර පළාත
එම්.පී. කුමුදු තිලකා ප්‍රියන්ති මිය138/1/ඊ, සෙත්සිරි මාවත, තලාහේන, මාලඹේගවුමරේන්දබස්නාහිර පළාත
ඩබ්.ජී. සමන් රේණුක මයාපල්ලේහපුවිද, අල්වත්ත, මාතලේලාක්ෂා බඳුනලාක්ෂාමධ්‍යම පළාත
ඒ.පී.එච්.ඩී. කාන්ති රංජනී මිය187, පැරණි දුම්රිය මාවත, රත්නපුරයසිරි පතුල පිහිටුවීමපාෂාණ ආශ්‍රිත කලා ශිල්පසබරගමුව පළාත
එම්.ජී.ඒ.එම්. නෙවිල් කුමාර මයා07, රණවන, කටුගස්තොටකරඬුව සහිත ඇතාපොල්/ කිතුල්/ තල/ තල් ගස ආශ්‍රිත කලා ශිල්පමධ්‍යම පළාත
එස්.එන්. රාජසිංහ මයා226/3/ඒ, කඩවල පාර, පන්නිපිටියදුවන මුවන් තිදෙනාවිවිධ කලා ශිල්පබස්නාහිර පළාත
එස්.ජී. බුද්ධික බාලසූරිය මයාඋණවේරුව, වාලවෙල, මාතලේමාල 05 සෙසත් ජෝඩුවසේසත්මධ්‍යම පළාත

නමලිපිනයවිස්තරයහස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයපළාත
වයි.එම්.ඩබ්.පී.කේ. ධර්මවර්ධන මිය135/ඒ, යටිගල්පොත්ත, ගලේවෙලපැන් කෙන්ඩියරතු මැටිමධ්‍යම පළාත
සජිනි ඉෂාරා සිරිසේන මියබැලුංගල, කඩුගන්නාවතේ කට්ටලයදිස්න මැටිමධ්‍යම පළාත
ඩී.ඒ. නදීකා කුලරත්න මියබක්මී වැව, නාගොල්ලාගමපැදුරපැදුරුවයඹ පළාත
එම්.එම්. සේමරත්න මැණිකේ මියශ්‍රී නාරද මාවත, හල්දොළ, විකිලීය, බලංගොඩමේස ඇතිරිල්ලකෙඳි
(කොහුකෙඳි හැර)
සබරගමුව පළාත
සී.එච්. කාරියවසම් මයා110, පිටරඹ, බෙන්තොටගල්ලැහැ බෑගයපත්‍ර හා තෘණ
(තලකොළ, තල්කොළ හැර)
දකුණු පළාත
රෝහිණී මංගලිකා හාරිස්පත්තුව මිය12/ඒ්, නාතුඩුව, කැළණියඇසුරුම් පෙට්ටියහණබස්නාහිර පළාත
යූ.එච්. ගීත්මා මාධවී මියමුදිත නිවස, සේනාපතිය, අයිවෙල, බිබිලකුරුණි පෙට්ටියවේවැල්ඌව පළාත
අයි.පී. නයනානන්ද මයාහීන්දොලහේන, කියාඩුව, අකුරුස්සබුෆේ සෙට්උණබටදකුණු පළාත
ඩබ්.පී. ප්‍රේමරත්න මයා73/1, කොස්හේන, කිරිදිවෙල, මීරිගමඅලි හිසවේවැල් හා උණබට ආශ්‍රිත නව නිර්මාණබස්නාහිර පළාත
ආර්.ඒ.බී. ජයතිලක මයාපූජාපිටිය, මැදවත්ත, මැටිකුඹුර, පොල්ගහවෙලසමාධි පිළිමයලෝහ වාත්තුවයඹ පළාත
එස්.කේ. ප්‍රේමරත්න මයා296/බී/ඒ, ග්‍රෝව්වත්ත, පරගහවෙල, උකුවෙලපළතුරු බඳුනලෝහ කැටයම්මධ්‍යම පළාත
ඩබ්.ජී. ජයතිලක මයාඑෆ්/ 16/ 1, මොලගොඩ, කෑගල්ලට්‍රේ එකරිදී කැටයම්සබරගමුව පළාත
එම්.එස්. ලක්මිණී කරුණාරත්න මිය276/2, අරලිය මාවත, යාය 04, සෝලේ වැවගෙඩි මාලයලෝහමය ආභරණවයඹ පළාත
ඊ.ටී. ධර්මකීර්ති මයා57/8, සිගේරා පාර, මාදිවෙල, කෝට්ටේ උඩරට මාල කට්ටලයගල්බැඳි ආභරණබස්නාහිර පළාත
එච්.එම්. ධනුෂ්ක සුභාෂන් මයාබී 347, පහළමුල්ල, වහරකතුන්පත් රෑන ලී කැටයම් සහිත මාලයවිවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිත ආභරණසබරගමුව පළාත
එච්. තුරේෂ් මංජුල මයා23, හිරේවත්ත, අම්බලන්ගොඩවැදිරජ මුහුණසාම්ප්‍රදායික වෙස් මුහුණුදකුණු පළාත
ජී. නලීන් ගම්වාරි මයාශ්‍රී අනුර, බෝගහවත්ත, අම්බලංගොඩබහුබූතයා රූකඩයරූකඩදකුණු පළාත
ජී.ජී. අසංක පියල් කාන්ත මයාපොලිස්කන්ද පාර, ඇල්පිටියනාරිලතා මුහුණවෙස්මුහුණු ආශ්‍රිත වෙනත් නිර්මාණදකුණු පළාත
ජී.එස්. පියසිරි මයාවිස්කම් පෙදෙස, ගාලු පාර, වදුරඹරජ බිසව මුහුණකැටයම් මුහුණුදකුණු පළාත
කේ.ජී. සරත් මයාසරසවි, අගුල්මඩුල, බෙලිඅත්තබංකු රබානසාම්ප්‍රදායික සංගීත භාණ්ඩදකුණු පළාත
කේ.ජී. තරිඳු ප්‍රභා මයාසරසවි, අගුල්මඩුල, බෙලිඅත්තහර්බන්දේශීය සංගීත භාණ්ඩදකුණු පළාත
ඩබ්. සජිනි හිමාලිකා ප්‍රනාන්දු මිය13/ඩී/15/1, හත්තාන නිවාස ක්‍රමය, මහනුවරඔසරියඅත් එම්බ්‍රොයිඩර්මධ්‍යම පළාත
එන්.එච්.ජී. දිස්නා කුමාරි මියසෞම්‍ය නිවස, උඩහල්ඔලුව පාර, කුණ්ඩසාලේමැදිරිගිරිය වටදාගෙය සහිත බිත්ති සැරසිල්ලපැච්වර්ක්මධ්‍යම පළාත
ඩී. සමරවික්‍රම මියරුහුණු රන්සලු ආයතනය, වලස්ගලමල්බාන සාරියපාරම්පරික අත්යන්ත්‍ර රෙදිදකුණු පළාත
එම්. ඩඩ්ලි සිල්වා ජයරත්න මයාඅංක 53, ඇල්පිටිය පාර, අම්බලන්ගොඩකල්ප රුක්ෂය (බිත්ති සැරසිල්ල)බතික් බිත්ති සැරසිලිදකුණු පළාත
රත්න විමල් අලුත්ගේ මයා"රත්න සෙවණ", කටුහේන, මුලගම, හොරණලී කැටයම් සහිත පොල්අතු රටා සිල්ක් සාරියබතික් වෙනත්බස්නාහිර පළාත
එල්.එච්. සුනීතා කුමාරි මිය158/46, වෙලංගොල්ල වත්ත, වැව රවුම, කුරුණෑගලමංගල සාරියබීරළු රේන්දවයඹ පළාත
එල්.ආර්.එන්.කේ. බණ්ඩාර මිය56/11, ඉසුරු උයන, උඩපේරුව, කිණිගම, බණ්ඩාරවෙලගවුමතැටින් රේන්දඌව පළාත
ආර්. කල්‍යාණි ප්‍රියදර්ශනී රාජපක්ෂ මියඑෆ් 157/2, පිල්ලෑව වත්ත, තුල්හිරියසුදු මේස රෙද්දඅත් රේන්දසබරගමුව පළාත
පී.එච්.ජී. සුනිල් කුමාරසිරි මයාඅලෙවිසැල, උදාරගම, මාවතගමපැරණි රන් කහවණු මංජුසාවලාක්ෂාවයඹ පළාත
ඩී.ඒ. චාමික ප්‍රසාද් මයා195, ගාලු පාර, උතුරු පයාගල, පයාගලඅල්මාරියදැව කැටයම්බස්නාහිර පළාත
ඩී.ඒ. රුවන් සමන්ත මයාකොස්වත්ත හේන, බතිගම බටහිර, දික්වැල්ලබුද්ධ ප්‍රතිමාවදැව මූර්තිදකුණු පළාත
ඩබ්.ජී. කැලුම් ධර්මසිරි මයාබණ්ඩාරනායක මාවත, ඇහැලේපොළ, සීගිරියපෙට්ටගමදැව භාවිත වෙනත්මධ්‍යම පළාත
පී.ජේ.ටී. කාරියවසම් ජයලත් මයා445, ඉහළ ගම්මැද්ද, දැදිගම, නෙළුම්දෙණියසීගිරි චිත්‍රයසම් භාණ්ඩසබරගමුව පළාත
එස්. ශිවනාතම් මයාප්‍රධාන පාර, කලුතවාලයි 01, මඩකලපුව"ශක්තිමත් මිනිසා" මූර්තිය පාෂාණ මූර්තිනැගෙනහිර පළාත
එන්. තර්සීකන් මයාවී එච් පටුමග, ඉරුප්පලෛයිඅලියා කැටයමපාෂාණ කැටයම්උතුරු පළාත
ජේ.ආර්.එස්.එස්. පියසිරි මයා182/3, පල්කුඹුර, මැදවලවංගෙඩිය හා මෝලගහපාෂාණ ආශ්‍රිත වෙනත්මධ්‍යම පළාත
පී.ඒ. අනූෂා දිලන්ති අතාවුද මියඑච් 15, වෑගන්තලේ, මාවනැල්ලමහනුවර යුගයේ සැරසිලිසාම්ප්‍රදායික චිත්‍ර (ඉපැරණි බිතුසිතුවම් ආශ්‍රිත)සබරගමුව පළාත
ඊ.එම්.ජී. සිරිපාල මයාසමඟි ගම, රනලවැව, මහවෙල, මාතලේදහඅට සන්නියසාම්ප්‍රදායික මූර්ති (බලි තොවිල් හා ශාන්තිකර්ම ආශ්‍රිත)මධ්‍යම පළාත
බී.ජී. ලසන්ත රුක්මල් මයා102/1, බටුගොඩ උතුර, බඩුගොඩමුල් ඇදුම් කට්ටලයපාරම්පරික උත්සව ආශ්‍රිත කලා කෘතිමධ්‍යම පළාත
ඒ.ජී. උදය කුමාර ප්‍රියදර්ශන මයා44/2/39, කොත්මල්පුර, තඹුත්තේගමකැබැල්ලෑවාපොල්කටුඋතුරු මැද පළාත
කේ.කේ. රංජිත් හේමසිරි මයාකිතුල්ගහවත්ත, කහඳ, අගුලුගහටීපෝවඉරටු/ මටළු/ කිතුල් ආශ්‍රිතදකුණු පළාත
ඩබ්. මුදිතා යසමාලි මියමල්ෂා ෆයිබර් මැට්ස්, පාතේගම දකුණ, කෝට්ටගොඩමොණරා බිත්ති සැරසිල්ලකොහුකෙඳිදකුණු පළාත
ඩබ්.ඒ. පියුමි ශසිකලා මියකුඩා කුඹුක්කඩවල, අගුණවිල, මුන්දලමපෙට්ටි කට්ටලයතල්කොළවයඹ පළාත
ජී.ආර්. රුවන් පුෂ්පකුමාර මයාදිමියන්ගස්ලන්ද, වෙනිවැල්කඩුව, අලව්වකෑම පෙට්ටියතලකොළසබරගමුව පළාත
එල්. රුවන් තුෂාර ද සිල්වා මයාඅංක 03, ඒ/ 284, කුරුඳුවත්ත පාර, පරගහතොට, වතුගෙදරමල් පෝච්චියපොල්ගෙඩි නිර්මාණදකුණු පළාත
ඩී.සී. ශ්‍රියානි පෙරේරා මිය150/9, පරාක්‍රම මාවත, හෝකන්දර උතුර, හෝකන්දරඇසල පෙරහැරකඩදාසි ආශ්‍රිතබස්නාහිර පළාත
නදීක නුවන්ජිත් මයා374, අරඹේපොල, අලවතුගොඩහූනා විදුලි ලාම්පුවපල්ප් නිර්මාණමධ්‍යම පළාත
ජීවන් ප්‍රියංග වීරසිංහ මයා98 ඩී, බදුළුපිටිය, බදුල්ලසුරකිමු අපේ වන පියසදැවසුණු ආශ්‍රිත නිර්මාණඌව පළාත
එම්.එස්. කෆූර් මයාසිම්මන්පිලයි, වෙල්ලයිමනල්, ත්‍රිකුණාමලය"අන්නාසි" සිප්පි කටු නිර්මාණය සිප්පි කටු ආශ්‍රිත නිර්මාණනැගෙනහිර පළාත
ආර්.ජී. චමිදු කුමාර මයාමණ්ඩගල පාර, පිට්ටනියාය, අම්බලන්තොට ටයර් සහිත පුටු සෙටියවිවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කලා ශිල්පදකුණු පළාත
ආර්.ඒ.ඩබ්.ජී.ඒ. කරුණාරත්න මයාපිටකොටුව, ලියන්වෙල, මුංවත්තපාරම්පරික විදුලි පංකාවසිහිවටනමධ්‍යම පළාත
කේ.ජී. ප්‍රේමලතා මියනව ජනපදය, උණවේරුව, වාලවෙලමාල 07 සේසතසේසත් නිර්මාණමධ්‍යම පළාත

නමලිපිනයවිස්තරයහස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයපළාත
ඩබ්. ලීලාවතී රුද්‍රිගූ මිය151/2, බියගමකරිදීසි කට්ටලයරතු මැටිබස්නාහිර පළාත
පී.අයි. ලීලාමණී මිය392/6, වරාගොඩ, කැළණියකැටයම් ඩිගැන්ඩරයදිස්න මැටිබස්නාහිර පළාත
ඩී.එම්. හීං අම්මා මියතිඹිරියාගෙදර, නාගොල්ලාගමපැදුරමාගලවයඹ පළාත
එම්.එම්. සේමරත්න මැණිකේ මියශ්‍රී නාරද මාවත, හල්දොළ, විකිලීය, බලංගොඩඅත් බෑගයකෙඳි
(කොහුකෙඳි හැර)
සබරගමුව පළාත
එච්.ඒ. සිරියාවතී මියපාසල් පාර, කුණුරාගම, සිප්පුකුළමපන්නම රටා හතර වෙළඳපොල කූඩයපත්‍ර හා තෘණ
(තලකොළ, තල්කොළ හැර)
උතුරු මැද පළාත
රෝහිණී මංගලිකා හාරිස්පත්තුව මිය12/ඒ්, නාතුඩුව, කැළණියඅලියා රූප සහිත දොර ආවරණයහණබස්නාහිර පළාත
එස්.එම්. රම්මැණිකේ මියමැදේගම, ගොඩකවෙලඇද රෙද්ද සහ කොට්ට උරයකපුසබරගමුව පළාත
ඩී.පී.ඩබ්.ජී. සම්පත් මයා191/16, ජාකුලාවත්ත, ඉඳිගහපාන, පානදුරකුරුණියවේවැල්බස්නාහිර පළාත
ඩී.එම්. ප්‍රේමරත්න මයාමැදකඩේ, දියතුරේ, මැල්සිරිපුරපිඟන් කට්ටලයඋණබටවයඹ පළාත
ඩබ්.පී. ප්‍රේමරත්න මයා73/1, කොස්හේන, කිරිදිවෙල, මීරිගමවේවැල් සිප්පි බෙල්ලාවේවැල් හා උණබට ආශ්‍රිත නව නිර්මාණබස්නාහිර පළාත
ආර්.ඩබ්.එම්.පී.ජී.ඩී.යූ. රාජපක්ෂ මිය232, පල්ලේ ගුන්ණෑපාන, පොල්ගොල්ලසමාධි බුද්ධ ප්‍රතිමාවලෝහ වාත්තුමධ්‍යම පළාත
එච්.එම්. සුනිල් පෙරේරා මයාපිත්තල බන්දේසියලෝහ කැටයම්වයඹ පළාත
ඩබ්.ජී. ජයතිලක මයාඑෆ්/ 16/ 1, මොලගොඩ, කෑගල්ලකෙණ්ඩියරිදී කැටයම්සබරගමුව පළාත
ආර්.එම්.එම්.ජී. නිමල් අබේවර්ධන මයාතලගහතැන්න, ලියන්වෙල, මුංවත්තඇන්ටික් වළල්ලලෝහමය ආභරණමධ්‍යම පළාත
පී.ජී.ඒ. රෝහිත මයා464, තිබ්බටුහේන, ගොඩකවෙලමාලය සහ හතරැස් පෙන්ඩනයගල්බැඳි ආභරණසබරගමුව පළාත
කේ.එම්. සමන් කුමාර මයා8/28, මහ කටුවාන පාර, සමනළ පෙදෙස, හෝමාගමපොල්කටු පෙන්ඩන් කට්ටලයවිවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිත ආභරණබස්නාහිර පළාත
එන්. ප්‍රසන්න ඉන්ද්‍රක ද සිල්වා මයාඅංක 48, කන්ද මාවත, අම්බලංගොඩ රත්නකූට රාක්ෂයාසාම්ප්‍රදායික වෙස් මුහුණුදකුණු පළාත
ජී. නලීන් ගම්වාරි මයාශ්‍රී අනුර, බෝගහවත්ත, අම්බලංගොඩහාවඩි රූකඩයරූකඩදකුණු පළාත
ජේ.එල්.ඒ. දේවිකා මියඅංක 12/1 ඒ, දුවවත්ත, පින්නදූව, අම්බලංගොඩවෙස්මුහුණවෙස්මුහුණු ආශ්‍රිත වෙනත් නිර්මාණදකුණු පළාත
ජී.එස්. සිරිපාල මයාමිල්ල හංදිය, වවුලගොඩ, හික්කඩුවමහා සම්මත මුහුණකැටයම් මුහුණුදකුණු පළාත
එස්.එස්.එස්. සෙනවිරත්න මයාතිත්තවැල්ල, කුඹුක්ගැටේතම්මැට්ටමසාම්ප්‍රදායික බෙරවයඹ පළාත
එස්.එස්.එස්. සෙනෙවිරත්න මයාතිත්තවැල්ල, කුඹුක්ගැටේඩෝලයවෙනත් වාද්‍ය භාණ්ඩවයඹ පළාත
ඩබ්. සජිනි හිමාලිකා ප්‍රනාන්දු මිය13/බී/15/1, හන්තාන නිවාස ක්‍රමය, මහනුවරමේස රෙද්දඅත් එම්බ්‍රොයිඩර්මධ්‍යම පළාත
එම්.කේ.ජී. අනුලා මැණිකේ මිය27/4, කාලිංග ඇළ, පොළොන්නරුවසරස්වතී දේවියමැෂින් එම්බ්‍රොයිඩර්උතුරු මැද පළාත
ඔලිප් හෙට්ටිආරච්චි මියපාසල් මාවත, නැ/ කිරිමැටියාන, ලුණුවිලඇද රෙද්දරෙදි පින්තාරුවයඹ පළාත
කේ. ජයන්ති ලොකුගේ මිය72 ඒ, බුද්ධගයා මාවත, නව නගරය, අනුරාධපුරයඅලියා සහිත බිත්ති සැරසිල්ලපැච්වර්ක්උතුරු මැද පළාත
එස්.ජේ.එම්. නන්දාවතී මියඌව සළු ආයතනය, මීරියබැද්දපල්ලු සාරියපාරම්පරික අත්යන්ත්‍ර රෙදිඌව පළාත
එල්.ඒ. භද්‍රා මානෙල් මිය476, "නීලකලා බතික්", කොළඹ පාර, කිරිබත්කුඹුරරැකියා පියස බිත්ති සැරසිල්ලබතික් බිත්ති සැරසිලිමධ්‍යම පළාත
රත්න විමල් අලුත්ගේ මයා"රත්න සෙවණ", කටුහේන, මුලගම, හොරණපැණි කුරුල්ලා සහිත සිල්ක් සාරියබතික් වෙනත්බස්නාහිර පළාත
එස්.එස්. කල්පනා සෙනෙවිරත්න මිය162, ෆාම්ඩ්‍රො වත්ත, පන්නල ගෙදර, වේයන්ගොඩමේස රෙද්දබීරළු රේන්දබස්නාහිර පළාත
එස්.එම්.කේ.එල්. විජේගුණරත්න මියඅංක 01, සදමල්ගම, රඹෑවමේස රෙද්දතැටින් රේන්දඋතුරු මැද පළාත
පුෂ්පා හේවාවසම් මිය393/ඒ, ප්‍රදර්ශන මාවත, බලගොල්ලසාය සහ බ්ලවුසයඅත් රේන්දමධ්‍යම පළාත
ඩබ්.ජී. සමන් රේණුක මවයාපල්ලේහපුවිද, අල්වත්ත, මාතලේසෝපාවලාක්ෂාමධ්‍යම පළාත
ඒ.ජී.එස්.කේ. පියසේන මයා135/ඒ, උඩහේනවත්ත, රංගම, ලීමගහකොටුවබුලත් තට්ටුවදැව කැටයම්මධ්‍යම පළාත
ජී.පී. කරුණාසේන මයාසුනඛ සෙනෙහසදැව මූර්තිවයඹ පළාත
එස්. මයුරදන් මයාකාලි කොවිලාඩි, වඩ්ඩු දකුණ, වඩුක්කොඩෙයිබස්තමදැව භාවිත වෙනත්උතුරු පළාත
කේ.ඩී.එෆ්.එම්. ශිරානි මිය202/ඩී, මිනුවන්ගොඩ පාර, උඩුගම්පලඅත් බෑගයසම් භාණ්ඩබස්නාහිර පළාත
වයි.එන්. විජිතසිරි මයාවෙලේකඩේ, කුඹල්ගම, බෙලිගල බුදු පිළිමයපාෂාණ මූර්තිසබරගමුව පළාත
සී.එම්. තිලකරත්න මයා152/1, මහකන්ද, හිඳගලතුන්පත් රෑනපාෂාණ කැටයම්මධ්‍යම පළාත
බී. මනෝජ් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මයා420, කටුකැලියාව, ගල්කඩවලතුන්පත් රෑන බිත්ති සැරසිල්ලපාෂාණ ආශ්‍රිත වෙනත්උතුරු මැද පළාත
කේ. සුසන්ත කුමාර මයාඅංක 06, වික්‍රමසූරිය මාවත, අම්බලංගොඩ වෙස්සන්තර ජාතකයසාම්ප්‍රදායික චිත්‍ර (ඉපැරණි බිතුසිතුවම් ආශ්‍රිත)දකුණු පළාත
එච්. තුරේෂ් මංජුල මයාඅංක 23/16, හිරේවත්ත, අම්බලංගොඩමල්සරා බිතුසිතුවමසාම්ප්‍රදායික මූර්ති (බලි තොවිල් හා ශාන්තිකර්ම ආශ්‍රිත)දකුණු පළාත
පී. කේසවනාදන් මයා68/10, සද්ධනාදර් වීදිය, නල්ලූර්කාවඩිපාරම්පරික උත්සව ආශ්‍රිත කලා කෘතිඋතුරු පළාත
වයි. චින්තකන් මයාඋසාන්, මීරුසුවිල්පූජා තැටියපොල්කටුඋතුරු පළාත
එම්. වසන්ත ජයසේකර මයා86, රජ මාවත, පෙට්ටගම්වෙල, බුත්තලආභරණ මංජුසාවඉරටු/ මටළු/ කිතුල් ආශ්‍රිතඌව පළාත
අයි.ඩී. රත්නසිරි මයාඊ 62, ජයන්තිපුර, කුරුණෑගලලණු පැදුරකොහුකෙඳිවයඹ පළාත
වී. ශිවලතා මියපතිනිපුරම්, තම්බලගම, ත්‍රිකුණාමලයපෙට්ටියතල්කොළවයඹ පළාත
ආර්.ඩී. විමලා විජේදාස මියමුකලාන, පන්නලගමන් මල්ලතලකොළවයඹ පළාත
එස්.එන්. විජේදාස මයා309, "විජය", ඉහළ කොස්ගම, කොස්ගමකළු ජාතික කාන්තා මුහුණපොල්ගෙඩි නිර්මාණබස්නාහිර පළාත
ඩබ්.වී.පී. මාලනී මිය251, අලුත්වෙල, හාලිඇලකුරුළු ජෝඩුව පින්තූරයකඩදාසි ආශ්‍රිතඌව පළාත
ආර්. සුභාජනන් මයාඅලවඩ්ඩි උතුර, අලවඩ්ඩිවෙස් මුහුණපල්ප් නිර්මාණඋතුරු පළාත
ආර්. සුසිත වීරසිංහ මයා10/1, ජම්බුගස් මාවත, මයිලගස්තැන්න, බදුල්ලඋරුමයක අසිරිය සිතුවමදැවසුණු ආශ්‍රිත නිර්මාණඌව පළාත
එම්.ඒ.එම්. සන්හර් මයාඋප්පුකුලම්, මන්නාරමකුරුළු ජෝඩුවසිප්පි කටු ආශ්‍රිත නිර්මාණඋතුරු පළාත
එම්.ඒ. හරීන් අසංග මයාඅංක 73/1, ගොඩවාන, කුලීගොඩ, අම්බලංගොඩවිහාර චිත්‍රයවිවිධ අමුද්‍රව්‍ය භාවිත කලා ශිල්පදකුණු පළාත
ඩබ්.ටී.එම්.එම්.ඩබ්.එල්.ඩබ්. පණ්ඩිතරත්න මයා56/4, "ජන උදාගම", රටේමුල්ල, උඩුවෙල
කැටයම් කාල තුවක්කුවසිහිවටනමධ්‍යම පළාත
ඒ.එම්.බී. මැණිකේ මියමාල 05 සේසතසේසත් නිර්මාණමධ්‍යම පළාත