தேசிய கைப்பணிகள் மன்ற மாகாண / மாவட்ட அலுவலகங்கள்

மேல் மாகாணம்

 

கொழும்பு
செல்வி. பி.எல்.டி.ரி.சி. குலரத்ன
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை,
பாரம்பரிய கைத்தொழில்கள் மற்றும் சிறுதொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அமைச்சு,
மேல் மாகாண சபை,
இல.204,
டென்சில் கொப்பேகடுவ மாவத்தை,
பத்தரமுல்லை
011-4413185/86
071-6296113
கம்பஹா
திரு. டப்ளியு.ஆர். திலகரத்ன
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை,
மாவட்ட செயலகம்,
பண்டியாமுல்லை,
கம்பஹா.
033-2222050
071-8432420
களுத்துறை
செல்வி. பி.ஜி. துஷானி ரங்கிகா
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை,
மாவட்ட செயலகம்,
களுத்துறை
034-2222508
071-1297510

 

தென் மாகாணம்

 

காலி
திரு. கே.எம்.ஜி. கமல்
(உதவிப் பணிப்பாளர் (மாகாணம்))
"சிப்நாரா",
பாலதக்ச மாவத்தை,
கோட்டை,
காலி
091-2226758
077-4486651
மாத்தறை
திரு. கே.ஜி.எஸ். கஹன்கம
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாவட்ட அலுவலகம்,
உதவிச் செயலாளர் (கைத்தொழில்கள்),
வெல்லமடம,
மாத்தறை
077-2399695
ஹம்பாந்தோட்டை
திரு. ஜி.எச்.என். யடிந்ர
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாவட்ட அலுவலகம்,
உதவிச் செயலாளர் (கைத்தொழில்கள்),
2ஆம் மாடி,
மாஹம் ருஹுனுபுர நிருவாக கட்டிடத் தொகுதி,
ஹம்பந்தோட்டை
078-8485164

 

மத்திய மாகாணம்

 

கண்டி
திரு. நிசாந்த விஜயலாத்
(உதவிப் பணிப்பாளர் (மாகாணம்))
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாகாண அலுவலகம்,
கண்டியன் கலை மன்றம்,
இல.72,
சங்கராஜ மாவத்தை,
கண்டி
081-5635835 081-2384601
071-4812750
மாத்தளை
திரு. பி.பீ.ஜி.ஐ.பீ. வேகந்தலே
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை,
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபை மாவட்ட அலுவலகம்,
விஹார வீதி,
மாத்தளை
077-4056110
நுவரெலியா
திரு. வசந்த வீரமன்
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாவட்ட அலுவலகம்,
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபை,
நுவரெலியா
072-3870738

 

வடமேல் மாகாணம்

 

குருநாகல்
திரு. தம்மிக சமரசிங்க
(உதவிப் பணிப்பாளர் (மாகாணம்))
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாகாண அலுவலகம்,
பாரம்பரிய கைத்தொழில்கள் மற்றும் சிறுதொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அமைச்சு,
பிராந்திய அலுவலகம்,
கச்சேரி வீதி,
குருநாகல்
037-5627342
077-9786916
புத்தளம்
திரு. எஸ்.டப்ளியு. பியசார
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாவட்ட அலுவலகம்,
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி சபை,
குருநாகல் வீதி,
சிலாபம்
037-5627342
072-3582109

 

சப்ரகமுவ மாகாணம்

 

கேகாலை
திரு. சுனந்த பண்டார
(உதவிப் பணிப்பாளர் (மாகாணம்))
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாகாண அலுவலகம்,
களிமண் கைத்தொழில் நிலையம்,
மொலாகொட,
கேகாலை
035-2222854
071-8371176
இரத்தினபுரி
திருமதி. எம்.யு.ஏ. எல்லேகெதர
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாகாண அலுவலகம்,
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி திணைக்களம்,
சப்ரகமுவ மாகாண சபை,
இரத்தினபுரி
045-2222856
071-8149302

 

வடமத்திய மாகாணம்

 

அனுராதபுரம்
திரு. ரோஹன பல்லேபொல
மாகாண உதவிப் பணிப்பாளர்
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாகாண அலுவலகம்,
கைத்தொழில் அபிவிருத்தி திணைக்களம்,
மாவட்ட செயலகம்,
அனுராதபுரம்
025-2221858
071-8255403
பொலன்னறுவை
திருமதி. பீ.கே. கயானி சந்திரிகா
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாகாண அலுவலகம்,
மாவட்ட செயலகம்,
புதிய நகரம்,
பொலன்னறுவை
071-4434276

 

ஊவா மாகாணம்

 

பதுளை
செல்வி. டி.என். செல்வின்
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை,
கைத்தொழில் அமைச்சு மாகாண அலுவலகம் (ஊவா),
ஊவா மாகாண சபை,
பிரதான வீதி,
பதுளை
078-3919879
மொனராகலை
திரு. கே.ஜி.ஆர்.எஸ். வர்ணசிறி
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாகாண அலுவலகம்,
கைத்தொழில் திணைக்களம்,
ஆடை நெய்தல் கடை,
மொனராகலை
071-9412330

 

கிழக்கு மாகாணம்

 

திருகோணமலை
Mr. A.K. Fais
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை,
கைத்தொழில் திணைக்களம்,
செல்வநாயகம்புரம்,
உப்புவெளி,
திருகோணமலை
077-0756136
Fax: 026-2223543
மட்டக்களப்பு
Mr. K. Ehalaivan
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை,
கைத்தொழில் திணைக்களம்,
சரவன வீதி,
கல்லடி,
மட்டக்களப்பு
077-6530498
Fax: 065-2226924
அம்பாறை
திரு. ஏ.கே. பாயிஸ்
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)

தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை,
கைத்தொழில் திணைக்களம்,
மாவட்ட அலுவலகம்,
1வது ஒழுங்கை,
அம்பாறை

071-6546634
Fax: 063-2222468

 

வட மாகாணம்

 

யாழ்ப்பாணம்
திரு. கே. நவதர்ஷன்
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
கைத்தொழில் திணைக்களம்,
கச்சேரி,
யாழ்ப்பாணம்
021-2223546
077-2487299
077-9596602
075-2089627
Fax: 021-2223546
வவுனியா
திரு. கே. பொன்கரன்
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாகாண அலுவலகம்,
நிருவாகப் பிரிவு,
கச்சேரி,
வவுனியா
077-3520735
Fax: 024-2222203
மன்னார்
செல்வி. எஸ். திருமகள்
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை மாகாண அலுவலகம்,
கைத்தொழில் திணைக்களம்,
கச்சேரி,
மன்னார்
071-8508314
Fax: 023-2222987
முல்லைதீவு
திருமதி. ஏ. இந்துமதி
(அபிவிருத்தி உதவியாளர்)
தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை,
மாவட்ட அலுவலகம்,
கைத்தொழில் திணைக்களம்,
கச்சேரி,
முல்லைதீவு
077-4842182
Fax: 021-2263259

 

shilpa-new-logo-2016

 

குறிப்பான கைப்பணிகள்

பிந்திய நிகழ்வுகள்