தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை அலுவலர்கள்

தலைமையகம்

முகவரி தேசிய அருங்கலைகள் பேரவை
கிராமிய கலை நிலையத் தொகுதி, பத்தரமுல்ல
இலங்கை.
தொலைபேசி 011-2785933 / 011-2784424 / 011-2785381 / 011-2787954 / 011-2784008
மின்னஞ்சல் This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
தொலைநகல் (94) 11-2785720 / (94) 11-2177105

 

profile

திருமதி ஹேஷானி போகொல்லாகம
தலைவர்

0112-784425
   
profile

திருமதி. சந்திரமாலி லியனகே
பணிப்பாளர்

0112-787441
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

நிர்வாகப் பிரிவு

profile

திரு. கே.ஆர்.ஆர்.பி. ரணசிங்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)

071-2990720
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

அபிவிருத்திப் பிரிவு

profile


பிரதிப் பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

071-4466460
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

திரு. எச்.எம்.எஸ்.கே. குணதிலக்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (அபிவிருத்தி)

011-2177402 / 011-2785381
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

திருமதி. நிரஞ்சலா எல். குணசிங்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (மாகாணம்)

011-2785933 / 077-9137485
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

திருமதி. டப்ளியு.கே.என். சியாமலி
உதவிப் பணிப்பாளர் (மாகாணம்)

011-2785933 / 071-5805738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

செல்விஎம்.சி. மனோஹரீ
உதவிப் பணிப்பாளர் (மாகாணம்)

011-2785933 / 077-3737802
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

திரு. ஓ.கே. ஜயலத்
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

011-2785933 / 071-6514169
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

திரு. எம்.எம்.எச்.ஜி. சமரநாயக்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (மாகாணம்)

071-5524788
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

திரு. அருண அதிகாரி
அபிவிருத்தி உதவியாளர் (மு.த.மு.)

071-4903249
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

செல்வி. எம்.ஏ.ஜி.சி. அபேவர்தன
அபிவிருத்தி உதவியாளர்

078-8544106
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

திருமதி. சசினிஉபமாலிகாவீரதுங்க
அபிவிருத்தி உதவியாளர்

077-1622933
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

திருமதி. ரொஷானா பர்வின் ராசிக்
அபிவிருத்தி உதவியாளர்

071-6728831
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

திரு. நிஹால் உதய குமார
அபிவிருத்தி உதவியாளர்

072-8145859
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

profile

செல்வி. ஜீ.பீ.சீ.டீ.ஜயமான்ன
அபிவிருத்தி உதவியாளர்

071-5118014 / 072-2229491
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

செல்வி. கே. இரோமிகா உதயானி
அபிவிருத்தி உதவியாளர்

071-6166105
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

செல்வி. ஜி.பி.எச். அனுராதா ஆரியரத்ன
அபிவிருத்தி உதவியாளர்

071-1535172
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

நிதிப் பிரிவு

profile

திரு. பி.டப்ளியு.எஸ். குமார
கணக்காளர்

0112-784008 / 071-3558164
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு

profile

திருமதி. சி.ஏ.டி.என்.எஸ். கொள்ளுரே
உள்ளக கணக்காய்வாளர்

011-5288002 / 011-5288002
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

 

 

 

 


கைவினை பயிற்சி பிரிவு

profile

திரு. பி.ஏ. ஜயசிங்க
உதவிப் பணிப்பாளர் (மாகாணம்)

011-2785933 / 071-7974875
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       

 

shilpa-new-logo-2016

 

குறிப்பான கைப்பணிகள்

பிந்திய நிகழ்வுகள்