සුබසාධන කටයුතු

handicrafts-1 handicrafts-1 handicrafts-1

 

ජාතික ශිල්ප සභාව මඟින් ඉටුකරනු ලබන තවත් සුවිශේෂී සේවාවක් ලෙස ශිල්ප සුභසාධනය හඳුන්වා දිය හැක. ශ්‍රී ලංකාවේ පාරම්පරික හා නවීකෘත හස්ත කර්මාන්තයේ නියැළෙමින් ඒවා ආරක්ෂා කරමින් ජාතියට ඉටු කරනු ලබන සේවාව ඇගයීම සඳහා වයෝවෘද්ධ වූ හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන්ගේ සුභසාධනය වෙනුවෙන් මහඟු සේවාවක් ඉටු කරයි. එසේම හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ නියැළෙමින් සිටින විට සිදුවන පූර්ණ හා අර්ධකාලීන ආපදා තත්වයන් සැලකීමට භාජනය කර ඔවුන් වෙත මුදල් ආධාර ලබා දීම ද මෙම සුභසාධන වැඩසටහන යටතේ සිදු කෙරේ. වයස් සීමාවකින් තොරව ස්වභාවික ආපදා සහ හෘද රෝග සැත්කම් සඳහා මුදල් ආධාර ලබා ගැනීමට මෙම ශිල්ප සුභසාධන සේවාව යටතේ පහසුකම් සලසා තිබීම තවත් වැදගත් අවස්ථාවක් ලෙස හැඳින්විය හැක.

shilpa-new-logo-2016

 

ඉදිරි වැඩසටහන්