හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීම සහ හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම

දිවයින පුරා විසිරී සිටින හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් ලියාපදිංචි කිරීම, හැනුම්පත් නිකුත් කිරීම ශිල්ප සභාව ආරම්භ කොට ඇති තවත් වැදගත් ව්‍යාපෘතියකි. එමගින් අව්‍යාජ හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් හනාගැනීම, ඔවුන් කොපමණ සංඛ්‍යාවක් සිටීද ඒ ඒ කර්මාන්ත වල නියැළුණු ශිල්පීන් ඒ ඒ ප්‍රදේශ වල ස්ථාන ගත වී තිබෙන ආකාරය තීරණය කිරීමට මෙයින් පහසු වේ.

 

සංවර්ධන සැලසුම් සකස් කිරීමේදී ද රජය මගින් සැපයෙන සේවාවන් ව්‍යාජ පුද්ගලයින් අතරට යෑම වැළැක්වීමට මෙයින් අත්වැලක් සැපයේ.

 

DSCN2556 DSCN2559

 


shilpa-new-logo-2016

 

ඉදිරි වැඩසටහන්