පළාත් / දිස්ත්‍රික් කාර්යාල නිලධාරීන්

බස්නාහිර පළාත

 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
බී.එල්.ඩී.ටී.ඩී. කුලරත්න මෙනවිය
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභාව,
කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව,
බස්නාහිර පළාත් සභාව, නො.204,
ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල.
011-4413185/86
071-6296113
     
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය    
ඩබ්.ආර්. තිලකරත්න මහතා
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභාව,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
බ්‍රැන්ඩියමුල්ල,
ගම්පහ.
033-2222050
071-8432420
     
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය    
බී.ජී. දුශානි රංගිකා මෙනවිය
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභාව,
5වන මහල,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
කළුතර.
034-2222508
071-1297510
     

දකුණු පළාත

 

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
කේ.එම්.ජී. කමල් මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පළාත්)
ජාතික ශිල්ප සභා පළාත් කාර්යාලය,
“සිප්නාරා” බාලදක්ෂ මාවත,
කොටුව - ගාල්ල
091-2226758
077-4486651
ෆැක්ස්: 091-2244326
මාතර දිස්ත්‍රික්කය
කේ.ජී.එස්. කහන්ගම මහතා
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභාව,
සහකාර කර්මාන්ත ලේකම් කාර්යාලය,
වැල්ලමඩම,
මාතර.
077-2399695
ෆැක්ස්: 041-2230318
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
ජී.එච්.එන්. යටීන්ද්‍ර මහතා
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභා දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,
සහකාර කර්මාන්ත ලේකම් කාර්යාලය,
2වන මහල,
මාගම් රුහුණුපුර පරිපාලන සංකීර්ණය,
හම්බන්තොට.
078-8485164

 

මධ්‍යම පළාත

 

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
නිශාන්ත විජයලත් මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පළාත්)
ජාතික ශිල්ප සභා පළාත් කාර්යාලය,
උඩරට කලා සංගමය,
අංක.72, සංඝරාජ මාවත,
මහනුවර.
081-5635835
081-2384601 (ගැටඹේ)
071-4812750
ෆැක්ස්: 081-2384601
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
වසන්ත වීරමන් මහතා
සංවර්ධන සහකාර


ජාතික ශිල්ප සභාව,
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය,
නුවරඑළිය.

072-3870738
071-9639230

 

වයඹ පළාත

 

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
ධම්මික සමරසිංහ මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පළාත්)
ජාතික ශිල්ප සභා පළාත් කාර්යාලය,
සාම්ප්‍රදායික කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය,
කලාප කාර්යාලය, කච්චේරිය පාර,
කුරුණෑගල.
037-5627342
071-9620109
077-9786916
ෆැක්ස්: 037-2224448
     
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය    
එස්.ඩබ්. පියසාර මහතා
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභා කාර්යාලය,
කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය,
කුරුණෑගල පාර,
හලාවත.
072-3582109
ෆැක්ස්: 037-2220461
     
     

සබරගමුව පළාත

 

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
සුනන්ද බණ්ඩාර මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පළාත්)
ජාතික ශිල්ප සභා කාර්යාලය,
මැටි කර්මාන්ත මධ්‍යස්ථානය,
මොලගොඩ, කෑගල්ල.

035-2222854
071-8371176
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
එම්.යූ.ඒ. ඇල්ලේගෙදර මිය
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභාව,
කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව,
සබරගමුව පළාත් සභාව,
රත්නපුරය.

045-2222856
071-8149302
ෆැක්ස්: 045-2222145

 

උතුරු මැද පළාත

 

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
රෝහණ පල්ලේපොල මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(පළාත්)
ජාතික ශිල්ප සභා පළාත් කාර්යාලය,
කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
අනුරාධපුර.

025-2221858
071-8255403
ෆැක්ස්: 025-2235817
පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
බී.කේ. ගයනි චන්ද්‍රිකා මිය
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභාව,
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය,
නව නගරය,
පොළොන්නරුව.

071-4434276

 

ඌව පළාත

 

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
ටී.එන්. ෂැල්වින් මෙනවිය
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභාව,
ඌව පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව,
ඌව පළාත් සභාව,
රජවීදිය, බදුල්ල.

055-2222307
078-3919879
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය
කේ.ජී.ආර්.එස්. වර්ණසිරි මහතා
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභාව,
පේෂකර්ම අලෙවිසැල,
වැල්ලවාය පාර,මොනරාගල.


071-9412330

 

නැගෙනහිර පළාත

 

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය
ඒ.කේ. ෆායිස් මහතා
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභාව,
කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව,
සෙල්වනායගම්පුරම්,
උප්පුවේලි,
ත්‍රිකුණාමලය.

077-0756136

 

උතුරු පළාත

 

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය
කේ. නවදර්ශන් මහතා
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභාව,
කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව,
කච්චේරිය,
යාපනය.

021-2223546
077-2487299
077-9596602
075-2089627
ෆැක්ස්: 021-2223546
වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය
කේ. පොන්කරන් මහතා
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභා පළාත් කාර්යාලය,
පරිපාලන අංශය,
කච්චේරිය,
වවුනියා.

077-3520735
ෆැක්ස්: 024-2222203
මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය
එස්. තිරුමගල් මෙනවිය
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභා පළාත් කාර්යාලය,
කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව,
කච්චේරිය,
මන්නාරම.

077-7701915
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය
ඒ. ඉන්දුමතී මිය
සංවර්ධන සහකාර
ජාතික ශිල්ප සභාව,
දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය,
කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව,
කච්චේරිය,
මුලතිව්.

071-4099834
ෆැක්ස්: 021-2290045

 

shilpa-new-logo-2016

 

ඉදිරි වැඩසටහන්