ජාතික ශිල්ප සභා කාර්යය මණ්ඩලය

කාර්යාලය

ලිපිනය

ජාතික ශිල්ප සභාව,
රෝහිනා මාවත, පැලවත්ත,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන 011-2785933 / 011-2784424 / 011-2785381 / 011-2787954 / 011-2784008
ඊමේල් This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ෆැක්ස් (94) 11-2785720 / (94) 11-2177105

 

profile

හේෂානි බෝගොල්ලාගම මෙය
සභාපතිනිය

0112-784425
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
profile

චන්ද්‍රමාලි ලියනගේ මිය
අධ්‍යක්ෂ

0112-787441
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

පරිපාලන අංශය

profile

කේ.ආර්.ආර්.පී. රණසිංහ මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පාලන)

071-2990720
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
profile

එම්. එන්. එල් රෝහණ ඩයස් මහතා
පාලන නිලධාරී

011- 2785381 / 077-1624433
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
profile

ශෂිනි උපමාලිකා වීරතුංග මිය
සංවර්ධන සහකාර

077-1622933
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

ප්‍රවර්ධන අංශය

 


profile

එච්.එම්.එස්.කේ. ගුණතිලක මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ(සංවර්ධන)

011-2177402 / 011-2785381
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

නේරංජලා එල්. ගුණසිංහ මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පළාත්)

011-2785933 / 077-9137485
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

ඩබ්.කේ.එන්. ශ්‍යාමලී මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පළාත්)

011-2785933 / 071-5805738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

ඕ.කේ. ජයලත් මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

011-2785933 / 071-6514169
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

ඒ.එම්. රිස්මි මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

011-5741437 / 071-4629342
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

කේ.ජී.එස්. කහන්ගම මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

011-2785933 / 077-2399695
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

අරුණ අධිකාරී මහතා
සංවර්ධන සහකාර (තොරතුරු හා තාක්ෂණය)

071-4903249
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

එම්.ඒ.ජී.සී. අබේවර්ධන මෙනවිය
සංවර්ධන සහකාර

078-8544106
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

ජී.පී.එච්. අනුරාධා ආරියරත්න මෙය
සංවර්ධන සහකාර

071-1535172
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

රොෂානා ෆර්වින් රාසික් මිය
සංවර්ධන සහකාර

071-6728831
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

ටී.යූ. සරසි අල්මේදා මිය
සංවර්ධන සහකාර

071-4040639
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

ටී.ඩී. කුලරත්න මෙය
සංවර්ධන සහකාර

071-6296113
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

කේ. ඉරෝමිකා උදයානි මෙනවිය
සංවර්ධන සහකාර

071-6166105
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
profile

එස්. සිවකරන් මයා
සංවර්ධන සහකාර

077-0710969
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

මූල්‍ය අංශය

profile

පී.ඩබ්.එස්. කුමාර මහතා
ගණකාධිකාරී

0112-784008 / 071-3558164
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

profile

සී.ඒ.ඩී.එන්.එස්. කොල්ලුරේ මිය
අභ්‍යන්තර විගණක

011-5288002
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

ශිල්පීය පුහුණු අංශය

profile

පී.ඒ. ජයසිංහ මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පළාත්)

011-2785933 / 071-7974875
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

shilpa-new-logo-2016

 

ඉදිරි වැඩසටහන්