කලාගාරය

 

1985 සිටම ජාතික හස්ත කර්මාන්ත ප්‍රදර්ශන වලදී ප්‍රථම ස්ථාන සහ විශේෂ ත්‍යාග හිමිවූ විවිධ හස්ත කර්මාන්ත නිර්මාණයන්ගෙන් යුත් හස්ත කර්මාන්ත කෞතුකාගාරයක් ජාතික ශිල්ප සභාව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

 

පාසල් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්, දේශීය සහ විදේශීය සංචාරකයින් සඳහා මෙය විවෘතව තිබේ. ලංකාවේ විශිෂ්ඨ හස්ත කර්මාන්ත නිර්මාණ මොවුන්ට නැරඹීමට මෙහිදී අවස්ථාව සලසා දී ඇත. ලංකාවේ විශිෂ්ඨ හස්ත කර්මාන්ත නිර්මාණ රාශියක් එකම වහලක් යටදී කොළඹට ආසන්න ප්‍රදේශයකදී නැරඹිය හැකි එකම ස්ථානය මෙය බව කිව යුතුය. අනාගතයේදී මෙය තවදුරටත් දියුණු හස්ත කර්මාන්ත කෞතුකාගාරයක් බවට පත් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

හස්ත කර්මාන්ත කෞතුකාගාරය
හස්ත කර්මාන්ත ක...
 
 
Powered by Phoca Gallery

shilpa-new-logo-2016

 

ඉදිරි වැඩසටහන්