ශිල්ප සංවර්ධන සමිති

හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් සංවිධානය වූ පිරිසක් නොවේ. එහෙත් ස්වකීය වෘත්තීන් වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස, ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිස, සුභසාධනය සලසා ගැනීම පිණිස වර්තමානයේ සංවිධාන ඇති කර ගැනීම අවශ්‍ය වේ. එම නිසා ශිල්ප සභාව විසින් ශිල්පීන්ගේ සංවිධාන ඇති කිරීමට ක්‍රියා කරගෙන යයි.

 

ලංකාව පුරා විසිරී සිටින හා ගම්මාන වශයෙන් බහුලව ජීවත් වන හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන් ඒකරාශී කර ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ශිල්ප සංවර්ධන සමිති ආරම්භ කරන අතර, එම ශිල්ප සංවර්ධන සමිති පළාත් මට්ටමින් ඒකරාශී කර පළාත් හස්ත කර්මාන්ත ශිල්ප බල මණ්ඩල පිහිටුවනු ලබයි. එම පළාත් බල මණ්ඩල ඒකරාශී කර දේශීය හස්ත කර්මාන්ත ශිල්පීන්ගේ ජාතික බල මණ්ඩලය ආරම්භ කරන අතර, එම මව් සංගමය හරහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ඇති සමිති වල සාමාජිකයන්ට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ජාතික ශිල්ප සභාවේ සහාය ඇතුව සපුරාලීම මෙම සංවිධාන වල පරමාර්ථය වේ.

shilpa-new-logo-2016

 

ඉදිරි වැඩසටහන්