හස්ත කර්මාන්ත නිෂ්පාදන සහ අලෙවි ගම්මාන

ශ්‍රී ලාංකේය හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය ඉදිරි පරපුරට දායාද කොට පවත්වාගෙන යාම ජාතික ශිල්ප සභාව වෙත පැවරී ඇති වගකීමකි. මෙරට සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය හා ප්‍රෞඪත්වය ඔප් නැංවීම වස් හස්ත කර්මාන්ත නිෂ්පාදන හා අලෙවි ගම්මාන ආරම්භ කොට ඇත. මෙම ගම්මාන තුළින් පාසල් සිසුන්, විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් හා හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයට ඇල්මක් දක්වන්නන්ට මෙන්ම දේශීය විදේශීය සංචාරකයින් හට හස්ත කර්මාන්ත නිෂ්පාදන භාණ්ඩ දැක බලා ශිල්පියා සමඟ සාකච්ඡා කොට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමේ හැකියාව ඇත. එමෙන්ම පාර්භෝගිකයාට අවශ්‍ය පරිදි ශිල්පියා ලවා භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කර ගැනීමේ හැකියාව ද මේ තුළින් උදාවී ඇත.

 

සීගිරිය ශිල්ප අත්කම් ගම්මානය

සීගිරිය කිඹිස්සේ පිහිටා ඇති හස්ත කර්මාන්ත ගම්මානය 2003 වසරේ දී ආරම්භ කරන ලද අතර, එය කුටි 48 කින් සමන්විත වේ. විවිධ හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරමින් ශිල්පීහු මෙම ගම්මානයේ සිය නිෂ්පාදනයන් මෙන්ම අලෙවි කටයුතු වල ද නියැළී සිටිති.

 

ඕනෑම අවස්ථාවක මෙම ශිල්පීන්ට ගැනුම්කරුවන් සමඟ අතරමැදියන්ගෙන් තොරව සෘජුව වෙළෙඳ පොළ අවශ්‍යතා සඳහා සම්බන්ධවීමටත් (ඇණවුම් ලබා දීම සඳහා) පාරිභෝගිකයන්ට භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමටත් අවස්ථාව සලසා දී ඇත.

sigiriya-shilpa2 sigiriya-silpa

shilpa-new-logo-2016

 

ඉදිරි වැඩසටහන්