ජාතික ශිල්ප සභාව ප්‍රධාන කාර්යාලය


(Contacts)


ජාතික ශිල්ප සභාව
ජනකලා කේන්ද්‍ර පරිශ්‍රය,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.
011-2785933, 011-2784424, 011-2785381 ,011-2787954, 011-2784008
(94) 11-2785720,(94) 11-2177105
craftscouncil@sltnet.lk