ජාතික ශිල්ප සභාව ප්‍රධාන කාර්යාලය

ජාතික ශිල්ප සභාව
ජනකලා කේන්ද්‍ර පරිශ්‍රය,
බත්තරමුල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.

Phone :  011-2785933, 011-2784424, 011-2785381 ,011-2787954, 011-2784008
Fax :  (94) 11-2785720,(94) 11-2177105
@ Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

Please fill the following form and submit to us.
We endeavor to answer your messages as soon as possible.
shilpa-new-logo-2016

 

ඉදිරි වැඩසටහන්