ගුරු ශිල්පී පුහුණු වැඩසටහන

අතීතයේ ආධුනික ශිල්පීන් ගුරු ශිල්පියාගේ නිවසේ නැවතී ඔවුන්ගේ වැඩට උදව් කරමින් ශිල්පය පිළිබඳ ප්‍රායෝගික හා න්‍යායික උරුමය ලබා ගත්තේය. අවසානයේ දී ගුරුවරයාට සමාන තවත් ශිල්පියෙක් සමාජයට බිහිවිය. මෙම ක්‍රමය ආදර්ශයට ගත් ශිල්ප සභාව ගුරු ශිල්පී පුහුණු පාඨමාලා නමින් පුහුණු යෝජනා ක්‍රමයක් ආරම්භ කොට ඇත. සාමාන්‍යයෙන් කොතරම් ප්‍රවීණ ශිල්පියෙක් සිටියත් ඔහුගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ වයස හේතුකොට ගෙන ඔහු ලවා ආධුනිකයින් පුහුණු කිරීම අපහසුය

 

ඊට පිළියමක් වශයෙන් ප්‍රවීණ ශිල්පියෙකු ගම් මට්ටමින් තෝරාගෙන ඔහුගේ නිවසේදීම ආධුනිකයින් හට පුහුණුව ලබා දීම කර ගෙන යනු ලැබේ. ගුරු ශිල්පියාට මාසික දීමනාවක් ද සෑම ආධුනිකයෙකුටම මාසික ආධුනික දීමනාවක් ද ලබා දෙනු ලැබේ. ගුරු ශිල්පියාගේ අධ්‍යපන සුදුසුකම් හෝ වයස මෙහි දී බාධාවක් නොවේ. මෙම ක්‍රමය ඉතා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වේ.

 

CTP2 CTP1

shilpa-new-logo-2016

 

ඉදිරි වැඩසටහන්