හස්ත කර්මාන්ත පුහුණුව

දිවයින පුරා ගම්මාන මටිටමින් විවිධ කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍ර නියෝජනය කරන හස්ත කර්මාන්ත පුහුණු ජාලයක් ශිල්ප සභාව මඟින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. මේවා දැනට අවුරුදු 50කට පෙර පටන් කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ක්‍රියාත්මක කොට පසුව හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලයත් වර්තමානයේ ජාතික ශිල්ප සභාව මඟින් පාලනය වේ.මෙහිදී ආධුනිකයින්ට දෛනික පුහුණූ දීමනාවක් ගෙවනු ලැබේ. පුහුණුවෙන් පසුවද අවශ්‍ය නම් ඒ අයට එහිම නැවතී වෙළ‍ෙඳපොළට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමට පහසුකම් ඇත. ස්ථානභාර ප්‍රදර්ශිකාව විසින් ඒවා ලක්සල වැනි ආයතන වලට විකුණා නිෂ්පාදනය කළ අය අතරේ එම මුදල බෙදාදෙනු ලැබේ. මෙමගින් අවම මුදලකින් අත්කම් ක්ෂේත්‍රයට විශාල සේවයක් සැලසේ.

Crafts-Training-Centers1 Crafts-Training-Centers2
Crafts-Training-Centers3 Crafts-Training-Centers4

 

දකුණු පළාත

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
1 වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
දලවැල්ල, උණවටුන
හබරාදුව
2 වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ජනකලා කේන්ද්‍රය, බෙන්තොට   
බෙන්තර
3 වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
වටරැක, ගින්තොට   
බෝපෙ පෝද්දල
4 වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කතළුව, අහංගම
හබරාදුව
5 ඉඳිකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
උඩුබැට්ටව ,9 කණුව, තල්ගම්පොල    
යක්කලමුල්ල
6 ඉඳිකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
සිතලදොල, අටහවුල, තල්ගම්පල
අක්මීමන
7 උණබට පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
හැදියාරගොඩ ජනපදය, ගිණිමැල්ලගහ

බද්දේගම

8 බීරළු රේන්ද පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
‘සියත්’ ගොඩනැගිල්ල, කුමාරකන්ද, දොඩන්දුව
හික්කඩුව
9 වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
අටකොහොට, නවදගල
කරන්දෙණිය
10 ඉඳිකොල පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය
හබරාදුව      
හබරාදුව
11 බීරළු රේන්ද පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 
දලවැල්ල, උණවටුන 
හබරාදුව
12 වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ධර්ම විජයාරාම විහාරස්ථානය, පිටාරඹ, බෙන්තොට
බෙන්තොට

මාතර දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
13

වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
වැලිගම ප්‍රාදේශීය ලේකම්, කාර්යාලය     

වැලිගම
14 වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
බණ්ඩත්තර, තිහගොඩ
තිහගොඩ
15

වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
පහල අපරැක්ක, නැ/  මාතර        

දෙවිනුවර
16 බීරළු රේන්ද පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 
ගංගාරාම විහාරස්ථානය,පැලෑන, වැලිගම
වැලිගම
17

බීරළු රේන්ද පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
මදුරුදූව ප්‍රජා ශාලාව, ඈදූව,  පාලටුව

මාතර
18 බීරළු රේන්ද පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 
ප්‍රාදේශීය සභාව තිහගොඩ
තිහගොඩ

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
19 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
සපුගහයාය, මිද්දෙණිය
කටුවන
20

තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
වැලිපිටිය, මිද්දෙණිය      

කටුවන
21 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
නුගේ අසල ප්‍රජා ශාලව, මිද්දේණිය නැගෙනහිර
කටුවන
22 විසිතුරු භාණ්ඩ පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය  
පාලංකඩ, මුල්කිරිගල
වීරකැටිය
23

තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ශ්‍රි බෝධිමාලකාරාමය, තලාව, කාරියමඩිත්ත

කටුවන
24

ලාක්ෂා කර්මාන්ත පුහුණු ව්‍යාපෘතිය
අඟුල්මඩුව

බෙලිඅත්ත

 

වයඹ පළාත

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
25

තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කොළඹගම, කනත්තේ වැව

මාවිඇල
26 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
හම්මලව, කුලියාපිටිය
කුලියාපිටිය
27

තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 
නාරංගොඩ

පන්නල
28

තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
බැද්දේගම, බමුණාකොටුව

බමුණාකොටුව
29

තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
නුගවෙල, අලව්ව

අලව්ව
30 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කැන්දහේන, බුජ්ජොමුව, අලව්ව  
අලව්ව
31

තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
මැද්දේපොල, ගිරිඋල්ල

ගිරිඋල්ල
32

තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
මාවීඇල, මොරගනේ

මාවිඇල
33 ඉරටු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
රම්බඩගල්ල, රිදීගම
රිදීගම
34 විසිතුරු භාණ්ඩ පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය    
ගල්වංගුව, නාරම්මල
නාරම්මල
35 කෘතිම මල් හා මැහුම්  පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය  
මැද්දේපොල, ගිරිඋල්ල  
ගිරිඋල්ල
36 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 
උල්ලලපොල ප්‍රජා ශාලාව, මහව
මහව
37 මැටි පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
වේරහැර, යක්විල
පන්නල
38 හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
නවෝදා සුභ සාධක සමිතිය, ලෝලුගස්හේන
කොබෙයිගනේ
39

හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
හල්මිල්ලකොටුව, තුත්තිරිපිටිගම 

කොබෙයිගනේ
40

තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ගලතරය, අලව්ව           

අලව්ව
41 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
හබරව, වදාකඩ
පොල්ගහවෙල
42

තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය 
සියඹලාගස්තැන්න, වැල්ලව

කුරුණෑගල
43 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය  
හල්මිල්ලකොටුව, තුත්තිරිපිටිගම
කොබෙයිගනේ
44

හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
දොරබාවිල, තුත්තිරිපිටිගම

හෙට්ටිපොල

පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය

 
අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
45 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
2 කණුව, නැගෙනහිර මනම්පිටිය 
දිඹුලාගල
46 පැදුරු  පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ලංකාපුර, තල්පොත
ලංකාපුර
47 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කඳුරුවෙල (සෝමියෙල්වත්ත)
තමන්කඩුව

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
48 විසිතුරු භාණ්ඩ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ජනකලා කේන්ද්‍රය, අනුරාධපුරය  
නුවරගම් පලාත
49 විසිතුරු භාණ්ඩ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
27 හන්දිය, පහල මාරගහවැව
නොච්චියාගම

 

බස්නාහිර පළාත

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
50

සම් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ජාතික ශිල්ප සභාව බත්තරමුල්ල

කඩුවෙල
51

මැටි පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය
ජාතික ශිල්ප සභාව බත්තරමුල්ල   

කඩුවෙල
52

ලී කැටයම් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ජාතික ශිල්ප සභාව බත්තරමුල්ල

කඩුවෙල
53

බීරළු රේන්ද හා එම්බ්‍රොයිඩරි පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ජාතික ශිල්ප සභාව බත්තරමුල්ල

කඩුවෙල
54

කඩදාසි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන භාණ්ඩ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කටුබැද්ද

මොරටුව

කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
55

සම් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කහටවෙල පාර, කිදෙල්පිටිය

බණ්ඩාරගම
56

පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කලපුගම, මොරොන්තුඩුව  

කඵතර
57

වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
පොහද්දරමුල්ල, වාද්දුව  

වස්කඩුව
58

වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
මිල්ලගහලන්ද, මග්ගොන  

බේරුවල
59 වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ඉත්තෑපාන     
වලල්ලාවිට
60 වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
පොතුපිටිය, වාද්දුව       
වස්කඩුව
61 වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
උතුරු පයාගල  
බේරුවල
62 වැටකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
හිරිගල්ගොඩැල්ල, පයාගල  

බේරුවල

63 උණබට සහ වේවැල් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
බුලත්සිංහල     
බුලත්සිංහල
64 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
උතුරු තල්පිටිය, වාද්දුව  
වාද්දුව

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
65 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
දෙල්වල, කිතලවලාන        
මීරිගම
66 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
තිළිණගම, මීරිගම       
මීරිගම
67 මැටි පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය
වීරගුල, යක්කල   
අත්තනගල්ල
68 මැටි පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය
හුණුමුල්ල    
දිවුලපිටිය
69 විසිතුරු භාණ්ඩ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
වලව්වත්ත  
ගම්පහ
70 ලී කැටයම් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
වැලිය, මිණුවන්ගොඩ   
මිණුවන්ගොඩ
71 බීරළු රේන්ද හා එම්බ්‍රොයිඩරි පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
අත්තනගල්ල රජ මහා විහාරය
අත්තනගල්ල
72 කෘතිම මල් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ඉඳිපරපේ, මීරිගම  

මීරිගම

73 මැටි පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය
කුරිකොටුව, වේයන්ගොඩ      
මීරිගම
74 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කීණදෙනි, අඹේපුස්ස     
මීරිගම

 

මධ්‍යම පළාත  

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
75 හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
උඩවෙල, තෙල්දෙණිය   
තෙල්දෙණිය
76 හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ඇඹලගම, උඩිස්පත්තුව  
තෙල්දෙණිය
77 දුම්බර පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
හේනාවල, මැණික්හින්න
කුණ්ඩසාලේ
78 හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ජනසවිගම, පල්ලෙකැලේ
කුණ්ඩසාලේ
79 හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
උතුරු බලගහතැන්න, මකුල්දෙණිය
තෙල්දෙණිය
80 විසිතුරු භාණ්ඩ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
පොල්ගොල්ල      
කුණ්ඩසාලේ
81 විසිතුරු භාණ්ඩ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
රත්මල්කඩුව, ගම්පල     
ගම්පල උඩපලාත
82 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
දොරණෑගම, මැදවල, හාරිස්පත්තුව     

හාරිස්පත්තුව

83 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
සියපත්ගම, උඩහිඟුල්වල
පුජාපිටිය

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය


අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
84 හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
මාදන්වල, හඟුරන්කෙත
හඟුරන්කෙත
85 හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
දෙහිපේ
හඟුරන්කෙත
86 හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය   
තේවත්ත, නිල්දණ්ඩාහින්න
වලපනේ
87 හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය   
ඉස්කෝලවත්ත, ඇකිරිය
හඟුරන්කෙත

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
88 තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
වැහිගල, මාතලේ          
උකුවෙල

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය


අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
89 වේවැල් කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
05 කණුව, නන්නපුරාව, බිබිල
මැදගම

 

සබරගමු පළාත

කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
90 මැටි පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය
මොලගොඩ, කෑගල්ල   
රඹුක්කන
91 මැටි පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය 
සාමගම, අරණායක   
අරණායක
92 හණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
බදුළුපිටිය, මාකෙහෙල්වල 
මාවනැල්ල
93 මැටි පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය      
අඹේපුස්ස, වරකාපොල  
වරකාපොල
94 මැෂින් පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
මංගෙදර, මාවත්ත  තුල්හිරිය 
මංගෙදර
95

තලකොල පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ඈගල්ල, බෙලිගල

වරකාපොල

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
96 උණබට කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කුරුවිට 
කුරුවිට
97 පොල්කටු කැටයම් පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
රිදීවිට, හිරමඩගම, කහවත්ත 
ගොඩකවෙල

 

නැගෙනහිර පළාත

මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
98 මැටි පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය
පුදුකුඩිඉරිප්පු 
වාලච්චේනයි
99 මැටි පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය
පේතාලෙයි, වාලච්චේන
වාලච්චේනයි
100 මැටි පුහුණු  මධ්‍යස්ථානය
කාලි කෝවිල් පාර, එරාවුර් 
එරවුල් පත්තු වෙන්කලඩි
101 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කුරුක්කල්මඩම් 
කලවන්ච්කුඩි
102 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය   
තිරුපෙරුම්තුරයි
මන්මුනායි උතුර මඩකලපුව
103 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
නෙල්ලිකාඩු, චෙන්කලඩි
වවුනතිවු
104 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
රාජපුරම්    
එරවුල් පත්තු වෙන්කලඩි
105 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
මීරාන්කර්නි, එරාවුර්
එරවුල් පත්තු වෙන්කලඩි
106 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
මයිලම්පාවලි  
එරවුල් පත්තු වෙන්කලඩි

ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
107 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ගල්කඩවල, කෝමරන්කඩවල    
ගල්කඩවල
108 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
මහත්මාගාන්ධි නිලයම්  
ත්‍රිකුණාමලය
109 විසිතුරු භාණ්ඩ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
පෙරියකුලම්, නිලාවේලි  
නිලාවේලි
110 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
තම්පලාග්‍රාමම්   
තම්පලාග්‍රාමම්

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
111 පැදුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
මහඔය 
මහඹය

 

උතුරු පළාත

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය

 

අංකය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය
112 තල්කොල කර්මාන්ත පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
නීර්වේලී
වලි උතුර, යාපනය

shilpa-new-logo-2016

 

ඉදිරි වැඩසටහන්